skool wapen park

Skool naam

Laerskool Park

Kaapweg 49
Mosselbaai
Posbus 96
6500
 

Ons streef om die vaste grondslag te vestig waardeur Laerskool Park se Missie verwesenlik kan word, nl.

Om deur kwaliteit onderrig en opvoeding die akademiese, fisiese, sosiale, geestelike en kulturele potensiaal van elke leerder maksimaal te ontwikkel.

Laerskool Park se Grondslagfase skep aan die kind ‘n veilige en stimulerende omgewing waarin hy/sy as individu kan ontwikkel. Dit lei tot innerlik gemotiveerde leerders wie se natuurlike nuuskierigheid gebruik word om hul passie vir leer te stimuleer. Hulle word aangemoedig om binne hierdie leeromgewing met selfvertoue te kan ontdek, kanse te waag en hul opinies te lug. Tegnologie word aangewend as middels om leer te verryk en leerstof toe te lig.

Dit is vir ons belangrik om klasse so klein as moontlik te hou sodat elke leerder se potensiaal ten volle bereik kan word en sodat daar ook genoeg aandag gegee kan word aan ‘n leerder wat ‘n probleem ondervind. In die Grondslagfase het ons ervare onderwyseresse wat ‘n passie vir die onderwys het en in elke opsig die ekstra treë gee.   Daar word gepoog om op hoogte te bly met die nuutste verwikkelinge in die onderwys.

Volgens die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV) vir Graad R tot 3 het die Grondslagfase vir vakke:

Huistaal (Afrikaans) en Eerste Addisionele Taal (Engels)

Wiskunde

Lewensvaardigheid wat uit vier onderafdelings bestaan, nl. Aanvangskennis, Skeppende Kuns, Liggaamsopvoeding en Persoonlike en Sosiale Welsyn.

Afrikaans Huistaal:

In die Grondslagfase is die belangrikste vaardighede in die kurrikulum vir Huistaal die volgende:

 • Luister en Praat
 • Lees en Klanke
 • Skeppende Skryf en Handskrif

DieTale-program word met al die ander vakke geintegreer. Taal word oor die kurrikulum heen in alle mondelinge, lees-en skryfwerk gebruik. Baie van die Luister en Praatvaardighede sal ontwikkel word in Wiskunde en Lewensvaardigheid.

Assessering

Die beleid vereis die volgende aantal formele assesseringsaktiwiteite:

Graad Vak Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Kwartaal 5
1 Huistaal 1 2 2 2 7
2 Huistaal 1 2 2 2 7
3 Huistaal 1 3 3 2 9

First Additional Language:

In the Foundation Phase, the skills in the First Additional Language are:

 • Listening and speaking
 • Reading and Phonics
 • Writing and handwriting

Assessment

The CAPS document provides suggestions for each of the Formal Assessment Activities in the Foundation Phase Languages. Each activity is made up of a number of parts dealing with different aspects of Language.

Grade Subject Term 1 Term 2 Term 3 Term4 Total
1 First Additional Language 1 1 1 1 4
2

First

Additional Language

1 1 2 1 5
3 First Additional Language 1 2 2 1

6

Wiskunde

Wiskunde in die Grondslagfase bestaan uit vyf inhoudsareas. Elke inhoudsarea dra tot ‘n spesifieke vaardigheid by. Die inhoudsareas is as volg:

 • Getalle, bewerkings en verwantskappe
 • Patrone, funksies en algebra
 • Ruimte en vorm (Geometrie)
 • Meting
 • Datahantering

Elke kwartaal is daar ‘n aantal assesseringstake wat gedoen moet word. Dit verskil van graad tot graad en word in die volgende table aangedui:

Graad Vak Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Totaal
1 Wiskunde 2 2 2 1 7
2 Wiskunde 2 2 2 2 8
3 Wiskunde 2 3 3 2 10

Lewensvaardigheid

Die vak Lewensvaardigheid is die middelpunt vir die holistiese ontwikkeling van leerders. Dit het betrekking op die sosiale, persoonlike, intellektuele, emosionele en fisiese groei, en die manier waarop dit geintegreer word. Lewensvaardigheid is ‘n vak wat oor verskillende terreine heen sny en moet die onderrig van die ander kernvakke in die Grondslagfase ondersteun en versterk.

Assessering in Lewensvaardigheid gedurende die Grondslagfase is meestal informeel en deurlopend van aard. Die formele assessering van elke leerder wat een keer per kwartaal moet plaasvind, moet formeel deur die onderwyseres opgeteken word.

Die leerders se prestasievlakke word op ‘n sewepuntskaal vir elke vak vanaf Graad R tot graad 12 aangedui. Die verskillende prestasievlakke verskyn in die volgende table.

Kodes vir rekordering en verslaghouding:

Prestasiekodes Beskrywing van die vaardigheid
7 Uitnemende prestasie
6 Verdienstelike prestasie
5 Beduidende prestasie
4 Voldoende prestasie
3 Matige prestasie
2 Basiese prestasie
1 Ontoereikende prestasie

Progressievereistes

Om in die Grondslagfase (Graad R uitgesluit) te slaag, moet die leerder aan die volgende vereistes voldoen:

 • Voldoende prestasie (Vlak 4)

vir een amptelike taal op Huistaalvlak (Afrikaans); en

 • Matige prestasie (Vlak 3)

vir die tweede vereiste amptelike taal op Eerste Addisionele Taal vlak (Engels); en

 • Matige prestasie (Vlak 3) vir Wiskunde

Die akademie is nou verwerf met die skool se waardeprogram. Gesindheid, vaardighede en waardes loop soos ‘n goue draad deur al die vakke wat aangebied word.

Leerders neem reeds vanaf Gr. 1 deel aan Interne Redenaars. Die Babbelaand word met groot sukses aangebied.

Krititese denke, probleemoplossing en respek word daagliks, sonder omhaal, op alle gebiede geintegreer om te verseker dat ons kinders hulself eendag in die samelewing sal kan handhaaf as gebalanseerde volwassenes.

Banner