skool wapen park

Skool naam

Laerskool Park

Kaapweg 49
Mosselbaai
Posbus 96
6500
 

Doelwit:
Om deur kwaliteit onderrig en opvoeding die akademiese potensiaal

van elke leerder maksimaal te ontwikkel.

Die Nasionale Kurrikulumverklaring word by Laerskool Park gevolg waar ons poog om leerders, ongeag hul sosio-ekonomiese agtergrond, ras, geslag, fisiese of intellektuele vermoë, toe te rus met die kennis, vaardighede en waardes wat nodig is vir selfvervulling en betekenisvolle deelname indie samelewing.

Personeel:

Vanaf Graad 4-7 vind vakonderwys by Laerskool Park plaas. Dit gee ons die geleentheid om die beste persoon moontlik in elke graad te gebruik om ‘n spesifieke vak aan te bied. Dit gee ook die personeel geleentheid om die vakgebied waarvoor hulle ‘n liefde het, met passie, positiwiteit en kreatiwiteit aan te bied.

Tegnologie:

Daar word gepoog om soveel as moontlik die nuutste tegnologie wat daar beskikbaar is in die klasse in te span om onderrig vir die leerders opwindend, visueel en prettig aan te bied.

Assessering:

Elke leerder ontvang aan die begin van elke kwartaal die assesseringsprogram waarop alle kwartaalassesserings aangedui word. Toetsrooster en eksamenroosters word ook twee weke voor die aanvang van die toetsreeks of eksamen aan die leerders verskaf, tesame met die afgebakende leerwerk. Hierdie word ook op die skool se School Communicator stelsel gelaai asook op die webwerf.

Huiswerk:

Huiswerk versterk die samehorigheid tussen die klaskamer en die huis. Dit versterk studiegewoontes en bied die geleentheid aan leerders om verantwoordelikheid vir hulle studie te aanvaar. Dit versterk ook die leerders se navorsingsvaardighede an algemene kennis.

 

Vakke:

Tale

Afrikaans word as Huistaal en taal van onderrig by Laerskool Park gebruik. Engels word as die Eerste Addisionele Taal aangebied. Die volgende aspekte word in tale aangespreek:

 • Luister en praat: Deur effektiewe luister- en praatstrategieë kan leerders

inligting insamel en sintetiseer, kennis opbou, probleme oplos, idees uitdruk en menings uitspreek.

 • Lees en Kyk: Goedontwikkelde leesvaardighede is oor die hele kurrikulum belangrik vir suksesvolle leer, asook vir volle deelname in die gemeenskap en binne die werksopset.
 • Skryf en aanbied: Skryf is 'n kragtige instrument vir kommunikasie wat leerders toelaat om gedagtes en idees uit te bou en duidelik daaroor te kommunikeer. Gereelde skriftelike aktiwiteite oor 'n verskeidenheid tekste, take en vakke, stel leerders in staat om funksioneel en kreatief te kommunikeer.
 • Taalstukture en –konvensies: Goeie woordeskat- en grammatikale kennis lê die grondslag vir vaardigheids-ontwikkeling in luister, praat, lees en skryf.

Leerders van Graad 4-7 neem ook deel aan ons eie Babbelaand wat ‘n redenaarskompetisie is. Dan kry leerders ook die geleentheid om aan die ATKV-Redenaarskompetisie deel te neem.

Wiskunde:

By Laerskool Park kweek ons by die leerders die nodige selfvertroue en bevoegdheid om enige wiskundige situasie te hanteer, sonder om deur ‘n vrees vir Wiskunde gekniehalter te word asook ‘n gees van weetgierigheid en ‘n liefde vir Wiskunde. Daar word ook elke jaar aan die Wiskunde-AMESA kompetisie deelgeneem.

Natuurwetenskappe

By Laerskool Park stel ons ten doel om:

 • Nuwe kennis en begrip van die wêreld rondom ons en van natuurlike verskynsels na te jaag.
 • Verstaan van die natuurlike wêreld.
 • Ontdek deur die uitvoering van ondersoeke.
 • Maak van produkte deur ontwerp,uitvindings en produksie.
 • Analise, veralgemening en die skepping van teorieë.

Die Graad 7 leerders neem deel aan die jaarlikse Astro Quiz kompetisie. Laerskool Park word dan ook as 2015 se Wes-Kaapwenners aangewys.

Sosiale Wetenskappe

Geskiedenis:

By Laerskool Park stel ons ten doel om die leerders die volgende aan te leer:

 • ‘n Belangstelling in en genot van die studie van die verlede.
 • Kennis, begrip en waardering van die verlede en die kragte wat dit vorm.
 • Die vermoë om ‘n proses van historiese ondersoek te onderneem wat gebaseer is op vaardighede.
 • ‘n Begrip van historiese konsepte, met inbegrip van historiese bronne en getuienis.
 • Die gebruik van ‘n wye verskeidenheid bronne om take te voltooi.

 

Geografie

By Laerskool Park beoog ons om die volgende by ons leerders te ontwikkel:

 • ‘n Goeie algemene kennis van die plekke en die natuurlike kragte wat op die aarde in werk
 • Die interaksie tussen die samelewing en die natuurlike omgewing verstaan.
 • Omgee vir hul planeet en die welsyn van almal wat daar op woon.
 • Met 'n verskeidenheid van bronne kan werk en verstaan, insluitend kaarte, data en foto’s.
 • Meer uitvind oor plekke, mense, gebeure en kwessies met behulp van verskillende bronne, bv. boeke, mense, foto’s, die internet.

Lewensvaardigheid

 

Hierdie vak bied aan leerders die geleentheid om die gesondheidsvoordele van oefening te geniet en om sosiale vaardighede wat met deelname aan liggaamlike opvoeding gepaardgaan, te ontwikkel. Dit lei ook leerders om ingeligte en verantwoordelike besluite oor hul gesondheid en omgewing te neem en tot kreatiewe, ekspressiewe en innoverende individue te ontwikkel.

Banner