skool wapen park

Skool naam

Laerskool Park

Kaapweg 49
Mosselbaai
Posbus 96
6500
 skool wapen park

VISIE

Om deur kwaliteit onderrig en opvoeding die akademiese, fisiese, sosiale, geestelike en kulturele potensiaal van elke leerder maksimaal te ontwikkel.

 

MISSIE

 • Ons sien ‘n skool met ‘n christelike karakter wat volgens effektiewe besigheidsbeginsels bestuur word.
 • Die selfbeeld van elke leerder sal positief ontwikkel word d.m.v. uitnodigende onderwys om elke leerling te laat glo en voel dat hy/sy bekwaam, waardevol en verantwoordelik is.
 • Die leerders sal deur die voorbeeld van toegewyde, Christenonderwysers gelei en onderrig word om gesonde sosiale verhoudings te ontwikkel en te handhaaf wat hom/haar aanvaarbaar in die gemeenskap sal maak.
 • Die leerders sal deur die aanvaarding van gesag en dissipline in die skool, tuis en in die gemeenskap gelei word tot selfdissipline.
 • Die leerders sal aangespoor word tot 'n positiewe gesindheid en ingesteldheid teenoor sy/haar skool en skoolwerk.
 • 'n Trots sal by elke leerder gekweek en ingeskerp word vir die land en skool se simbole, sy taal en kultuur.
 • Deur middel van doeltreffende onderwys sal elke onderwyser help om die effektiwiteit van die skool te verhoog.
 • Daar sal voortdurend gestrewe word na groter skakeling met die ouergemeenskap ten einde die ouer-onderwyserverhouding tot voordeel van die kind te verbeter.
 • Die ouers sal bewus gemaak word daarvan dat die opvoeding en dissiplinering van kinders in die eerste plek die ouer se verantwoordelikheid is.
 • Daar sal voortdurend gestrewe word om by ouers, leerlinge en onderwysers 'n positiewe gesindheid te kweek t.o.v. hul toekomsverwagtinge.

 

LEERDERS SE VISIE

IN LAERSKOOL PARK SAL ELKE LEERDER :

 • P- Persoonlike trots ontwikkel
 • A- Aanspreeklikheid en verantwoordelikheid aanvaar vir dade enoptrede
 • R- Respek vir myself, ouers, onderwyser en maats hê
 • K- Kind van Christus wees
 • I - Ingestel wees om elke geleentheid te gebruik
 • E - Eerlik wees

 

VISIE VIR DIE PERSONEEL VAN LAERSKOOL PARK                                                  

Ek wil my leerlinge leer om:

 • wanneer die mense van die wêreld sit, moet hulle staan
 • wanneer die mense van die wêreld staan, moet hulle uitstaan
 • wanneer die mense van die wêreld uitstaan, moet hulle uitstaande wees
 • wanneer die meeste mense van die wêreld uitstaande probeer wees, moet hulle die standaard wees

 

PARK SLAGSPREUK

Waar elke kind kosbaar is

Banner